Ungdomsorienterade Navigatortjänster

Ungdomsorienterade Navigatortjänster

Ingångssida / Ungdomsorienterade Navigatortjänster

Navigatortjänsterna måste tryggas och förbli ungdomsorienterade

Vi anser att det är viktigt att Navigatortjänsterna också i fortsättningen riktar sig till alla ungdomar, inte bara till dem som är kunder inom kommunförsöket med sysselsättning.Vi är oroliga för att kommunförsöket ska kringskära de sektorsövergripande tjänsterna och krympa ner verksamheten vid Navigatorerna till att bara handla om åtgärder för sysselsättning.

En Navigator är en plats där ungdomar under 30 år snabbt får sektorsövergripande hjälp i ärenden som bland annat gäller utbildning, mellanmänskliga relationer, boende, hälsa och arbete. De första Navigatorerna, som utgick från principen om ett enda kontaktställe, inledde sin verksamhet 2015. Sedermera har ungdomarna hittat fram till sina egna Navigatorer och lärt sig dra nytta av de olika tjänster som erbjuds där och som utvecklats utifrån ungdomarnas egna önskemål och behov.

Målgruppen för kommunförsöket med sysselsättning är alla arbetslösa, inklusive ungdomar. Arbetslösa ungdomar är en av användargrupperna vid Navigatorerna, och därför tänker många kommuner integrera sina Navigatorer i det kommunala sysselsättningsförsöket. En risk med sysselsättningsförsöket är att en stor del av Navigatorernas övriga tjänster uteblir, att ungdomarnas perspektiv försvinner och att det i stället blir enbart en myndighetstjänst som dominerar, utan att beakta ungdomarnas särskilda ställning och behov.

Vad anser du om våra mål?