Ingångssida

Mål för kommunalvalet 2021

Ingångssida

Välkommen att bekanta dig med Kanuuna-nätverkets mål för kommunalvalet 2021!

Kom ihåg att svara på enkäten!

Vårt viktigaste mål är välmående ungdomar i kommunen. Allas insats krävs för att de ungas mående ska kunna stärkas. I egenskap av företrädare för det kommunala ungdomsarbetet har vi bland våra mål inkluderat förslag på hur välbefinnandet kan stärkas med de metoder som ungdomsarbetet erbjuder. Vi uppmuntrar kandidater i kommunalvalet, ungdomsarbetare och andra vuxna att diskutera målen för kommunalvalet med ungdomar.

Ungas välbefinnande påverkas både av sådant som sker i skolan och det de upplever på sin fritid. Viktiga aspekter för välbefinnandet är till exempel kompisrelationer, känslan av att accepteras som man är och att bli hörd i frågor som påverkar ens eget liv. En annan viktig sak är att kunna få konkret hjälp och stöd när det behövs.

Eftersom den ungas liv är en helhet måste ungdomsrelaterade frågor också i kommunen behandlas ur ett helhetsperspektiv och i en grupp med god översikt över ungdomarnas situation. Professionella ungdomsarbetare har god inblick i de ungas situation och i de fenomen som är på tapeten i ungdomarnas värld. Ungdomsarbetet rör sig där ungdomarna finns, också utanför kontorstid.

Ungdomstjänsterna måste vara tillgänglig närservice med låg tröskel.

Tjänster som vänder sig till unga måste vara så jämlikt tillgängliga som möjligt, oberoende av de stora skillnaderna mellan kommunerna. Vi kräver inte ungdomsgårdar i alla kvarter men vi hävdar att ungdomars delaktighet, fritidsaktiviteter och stödtjänster kan göras tillgängliga också i kommuner där avstånden är långa.

Läs mer om vårt målet av närservice.

Kommunerna måste särskilt ge akt på ungdomar utan fritidsaktiviteter

Vi är oroliga för de ungdomar som inte har hobbyer även om kommunen kanske erbjuder många olika hobbymöjligheter, rentav avgiftsfritt. Kommunerna måste fästa mer uppmärksamhet vid orsakerna till detta, eftersom omkring 10 procent av alla ungdomar inte har någon hobby alls. Stötestenarna måste undanröjas och ungdomar utan hobbyer stödjas i att finna meningsfulla fritidsaktiviteter.

Läs mer om vårt målet av fritidsaktiviteter.

Vi måste ta absolut avstånd till diskriminering, rasism, våld och mobbning

Visste du att kommunen har en yrkeskår som kan dryfta jämlikhetsteman och mänskliga rättigheter, stödja en kultur fri från mobbning och våld, gå ut på webben eller besöka samlingsplatser för att diskutera med ungdomar och finna lösningar på konflikter? Säkerhet är en grundpelare för välbefinnandet, och denna yrkeskår har mycket att ge också med tanke på den allmänna säkerheten.

Läs mer om vårt målet av icke-diskriminering.

Ungdomar ska ges chans att delta i och påverka frågor som är viktiga för dem

De flesta beslut som rör ungdomar fattas i kommunerna. Utöver de representativa forumen måste också andra modeller och kanaler för påverkan utvecklas tillsammans med ungdomarna. Ungas oro bland annat gällande klimatfrågor får inte nonchaleras. Konsekvensbedömning måste göras till ett element av beslutsfattandet.

Läs mer om vårt målet av påverkan.

Navigatortjänsterna måste tryggas och förbli ungdomsorienterade

Vi anser att det är viktigt att Navigatortjänsterna också i fortsättningen riktar sig till alla ungdomar, inte bara till dem som är kunder inom kommunförsöket med sysselsättning.Vi är oroliga för att kommunförsöket ska kringskära de sektorsövergripande tjänsterna och krympa ner verksamheten vid Navigatorerna till att bara handla om åtgärder för sysselsättning.

Läs mer om vårt målet av Navigatortjänsterna.

Kommunen måste tillhandahålla tillräckligt med mentalvårds- och missbrukartjänster för ungdomar

Problem med psykisk ohälsa och missbruk hör till de viktigaste faktorerna i fråga om marginalisering bland ungdomar. Det måste finnas tillräckligt med tjänster på basnivå och vid behov tjänster inom den specialiserade sjukvården, så att den unga hellre får hjälp i tid än för sent. Satsningar krävs också på förebyggande arbete.

Läs mer om vårt målet av mentalvårds- och missbrukartjänster.

Vad anser du om våra mål?